Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ZamknijKarta praw i obowiązków pacjenta

Ratuje, leczy, otacza opieką“

 

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA
opracowana na podstawie Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

PRAWA PACJENTA


Szanowny Pacjencie!

Przedstawiamy najistotniejsze informacje o przysługujących Tobie prawach pacjenta.  
Mamy nadzieję, że wiele rzeczy stanie się dla Ciebie bardziej zrozumiałych i dzięki temu pobyt w naszym szpitalu będzie przebiegał sprawniej, tak by móc zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa i co najważniejsze prawidłowy przebieg leczenia.

§ 1

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych

 

 1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Pacjent ma prawo, w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych,
  do przejrzystej, obiektywnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu
  do tych świadczeń.
 3. Pacjent ma prawo żądać, aby udzielający mu świadczeń zdrowotnych:

1)     lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie;

2)     pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).

 1. Lekarz, pielęgniarka, położna może odmówić zwołania konsylium lekarskiego lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne.
 2. Pacjent ma prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 3. W przypadku porodu pacjentka ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych związanych z porodem.
  1. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.

 

§ 2

Prawo pacjenta do informacji

 1. Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania
  od osób wykonujących zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
 3. Pacjent lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do wyrażenia zgody na udzielenie powyższych informacji innym osobom.
 4. Pacjent ma prawo żądać, aby osoba wykonująca zawód medyczny nie udzielała mu informacji o których mowa w pkt.2.
 5. Po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt. 2, pacjent ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w tym zakresie.
 6. Na żądanie pacjenta lekarz ma obowiązek udzielić mu pełnej informacji na temat jego staniu zdrowia.
 7. Pacjent małoletni, który nie ukończył 16 lat, ma prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny informacji, o których mowa powyżej, w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
 8. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania
  od pielęgniarki, położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.
 9. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot.
  1. Pacjent ma prawo do informacji na temat zawartości składników wywołujących alergie lub reakcje nietolerancji
   w serwowanych posiłkach. Informacja o alergenach i jadłospis są umieszczone na ogólnodostępnej tablicy na każdym oddziale szpitalnym. Jeżeli jesteś uczulony na któryś ze składników lub cierpisz na nietolerancję pokarmową koniecznie poinformuj o tym personel medyczny
  2. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny mają prawo do dostatecznie wczesnej informacji
  3. o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
  4. Pacjent ma prawo do informacji o prawach pacjenta, które podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia w formie pisemnej, poprzez umieszczenie ich w swoim lokalu, w miejscu ogólnodostępnym.
  5. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację o prawach pacjentach udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

 

§ 3

Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

 

 1. Pacjent jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

 

§ 4

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych

 1. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a szczególności ze stanem zdrowia pacjenta, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.
 2. Przepisu w pkt. 1 nie stosuje się w przypadku gdy:

a)      tak stanowią przepisy odrębnych ustaw;

b)      zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;

c)      pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;

d)      zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.

e)      przepisu nie stosuje się także do postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania
o zdarzeniach medycznych

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny, (z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt. 2 lit. a–c i lit. e) są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy wyrazi osoba bliska.
  1. Zwolnienia z tajemnicy, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Sprzeciw dołącza się do dokumentacji medycznej pacjenta.
  2. Przed wyrażeniem sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, pacjent ma prawo do uzyskania informacji
   o skutkach złożenia sprzeciwu.
  3. W przypadku sporu między osobami bliskimi o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia, zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża sąd, biorąc pod uwagę interes uczestników postępowania, rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, wolę zmarłego pacjenta oraz okoliczności wyrażenia sprzeciwu

 

§ 5

Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych

 1. Pacjent ma prawo do wyrażenia świadomej zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych
  lub odmowy takiej zgody.
 2. Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych.
 3. Przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego
  do świadomego wyrażenia zgody, ma prawo do wyrażenia powyższej zgody. W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny.
 4. Pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
  W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego.
 5. Zgoda oraz sprzeciw, o których mowa powyżej mogą być wyrażone ustnie albo poprzez takie zachowanie osób wymienionych w tych przepisach, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny czynnościom albo brak takiej woli.
 6. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 7. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody
  i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym
 8. Lekarz może wykonać zabieg u pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego
  do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe, po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.
 9. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda.
 10. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego
  do świadomego wyrażenia zgody nie zgadza się na wykonanie zabiegu, który jest niezbędny dla ratowania życia pacjenta lekarz może wykonać takie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
  1. Lekarz może wykonać zabieg, operację bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

 

§ 6

Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania w spokoju i godności.
 3. Pacjent ma prawo do leczenia bólu.
 4. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany podejmować działania polegające na określeniu stopnia natężenia bólu, leczenia bólu oraz monitorowania skuteczności tego leczenia.
  1. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, na życzenie pacjenta, może być obecna osoba bliska, chyba
   że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub istnieją inne przesłanki wskazujące
   na niebezpieczeństwo zdrowotne pacjenta.
  2. Osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie intymności i godności pacjenta.
  3. Osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na rodzaj świadczenia lub wykonywanie czynności kontrolnych. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowotnego.

 

§ 7

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
 2. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej ustawie o prawach pacjenta
  i Rzecznika Praw Pacjenta oraz w przepisach odrębnych.
 3. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
 5. Dokumentację medyczną udostępniana się także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
 6. W przypadku sporu o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na jej udostępnienie na wniosek osoby bliskiej wyraża sąd biorąc pod uwagę interes uczestników postępowania, rzeczywistą więź osoby bliskiej
  ze zmarłym pacjentem, wolę zmarłego pacjenta oraz okoliczności wyrażenia sprzeciwu
 7. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
 • poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
  na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka
  w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

8.     Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłaty.

 

 9.  Opłaty, o której mowa w pkt.8, nie pobiera się w przypadku gdy:

 • pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy składają wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy;
 • w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, które jest prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta.
 • przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych toczy się postępowanie wyjaśniające.

10.  Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustala Szpital na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 8

Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

 1. Pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
 2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w pkt. 1.
 3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, przez którą rozumie się:

a)     opiekę sprawowaną nad pacjentem małoletnim albo posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

b)    opiekę nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.

 1. Pacjent ponosi koszty realizacji praw o których mowa w pkt.1 i pkt.3 jeżeli ich realizacja skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital.
 2. W przypadku pacjenta małoletniego lub posiadającego orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ma on prawo do bezpłatnego pobytu wraz z nim przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego

 

§ 9

Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

 1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
  i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do opieki duszpasterskiej.
 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia podmiot jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

 

§ 10

Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

 1. Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
  i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo
  do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

§ 11

Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek, narządów.

 

 1. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
  i narządów (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 1405) pobrania komórek, tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepienia lub pobrania komórek i tkanek w celu ich zastosowania u ludzi można dokonać, jeżeli osoba zmarła nie wyraziła za życia sprzeciwu.

Sprzeciw może być skutecznie wyrażony tylko w następujących formach:

 • wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie tkanek, komórek i narządów ze zwłok ludzkich (www.poltransplant.org.pl);
 • oświadczenia pisemnego zaopatrzonego we własnoręczny podpis;
 • oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.

Sprzeciw ma charakter odwołalny czyli może być w każdej chwili skutecznie cofnięty, przy zachowaniu jednak formy przewidzianej dla jego złożenia (np. przez wykreślenie w centralnym rejestrze sprzeciwów).

 

§ 12

Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

 1. Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia określonych
  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeżeli opinia albo orzeczenie ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.
 2. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.
 3. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają prawa lub obowiązki, o których mowa w pkt. 1.

 

§ 13

Ograniczenia w korzystaniu z praw pacjenta

 1. Dyrektor Szpitala może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku zagrożenia epidemicznego lub
  ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w § 7 pkt. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne Szpitala.

 

Prawa pacjenta zostały opracowane na podstawie:

 • Ustawy z dnia 6 listopada z 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

 

OBOWIĄZKI PACJENTA
opracowane na podstawie Regulaminu Organizacyjnego

 

 1. Korzystając z usług naszej placówki zawsze pamiętaj o posiadaniu odpowiednich dokumentów:
 • dowodu osobistego lub innego dokumentu  pozwalającego na ustalenie tożsamości,
 • wyników badań, kart informacyjnych z pobytów w szpitalu itp.,
 • skierowania do szpitala (nie dotyczy nagłych przyjęć).

2.  Pamiętaj o:

 • zasadach kulturalnego zachowania,
 • życzliwym stosunku do innych chorych i personelu szpitala,
 • nie zakłócaniu spokoju innym chorym i przestrzeganiu ciszy nocnej,
 • korzystaniu z telefonu komórkowego w sposób niezakłócający spokoju  innym osobom.

3. Pamiętaj także, aby:

 • stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek, położnych i pozostałego personelu medycznego szpitala a także do obowiązujących reguł organizacyjno-administracyjnych,
 • poinformować lekarza o aktualnie przyjmowanych lekach,
 • dostosować się do ustalonego rozkładu dnia w oddziale (dotyczy  zwłaszcza przebywania w sali chorych w porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów czy podawania posiłków),
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych,
 • szanować własność placówki (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),
 • dbać o higienę osobistą i porządek w miejscu pobytu,
 • rzeczy wartościowe złożyć do depozytu – za rzeczy niezdane do depozytu dyrekcja szpitala nie ponosi odpowiedzialności,
 • informować personel lekarski o zamiarze opuszczenia oddziału.

4. Pacjentowi nie wolno:

 • wnosić do placówki ani spożywać na jej terenie napojów alkoholowych,
 • palić tytoniu i używać środków odurzających,
 • spożywać żywności i napojów innych niż szpitalne – bez uzyskania zgody personelu medycznego,
 • przechowywać na terenie oddziału artykułów żywnościowych łatwo psujących się,
 • opuścić szpitala bez zgody lekarza kierującego oddziałem.

 

 

Mamy nadzieję, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez Państwa, jak i nasz personel,

przyczyni się do sprawnego, bezkonfliktowego przebiegu procesu  udzielania świadczeń medycznych.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitala

 

 

Chojnice, dnia 25.05.2022 r.

 Galeria zdjęć

oddział urologii i onkologii urologicznej

oddział urologii i onkologii urologicznej

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Dzień pielęgniarki i położnej 2015

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Uroczystość otwarcia Chojnickiego Centrum Kardiologii 09.06.2014

Dział żywienia

Dział żywienia

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Budowa oddziału kardiologicznego przy istniejącej pracowni kardioangiologii inwazyjnej

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Wojewódzki dzień diabetologii 30.05.2008

Obchody 10-lecia szpitala

Obchody 10-lecia szpitala

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralna sterylizacja i stacja łóżek

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Centralne Laboratorium Diagnostyczne

Dział rehabilitacji

Dział rehabilitacji

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna

Zakład patomorfologii

Zakład patomorfologii

Zakład diagnostyki obrazowej

Zakład diagnostyki obrazowej

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia audiologiczno-nystagmograficzna

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia badań czynnościowych płuc

Pracownia EEG i EKG

Pracownia EEG i EKG

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopowa

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Szpitalny oddział ratunkowy

Szpitalny oddział ratunkowy

Stacja dializ

Stacja dializ

Oddział pulmonologiczny

Oddział pulmonologiczny

Oddział pediatryczny

Oddział pediatryczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Oddział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział neurologiczny z oddziałem udarowym

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział chemioterapii dzienny

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - PELPLIN 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

REKOLEKCJE SŁUŻBY ZDROWIA - JASNA GÓRA - 2009

Chór szpitalny

Chór szpitalny

Badanie satysfakcji pacjentów

Badanie satysfakcji pacjentów

Certyfikaty

Certyfikaty

Poprzednia Następna

Kontakt

Szpital Specjalistyczny
im. J. K. Łukowicza
ul. Leśna 10
89-600 Chojnice

tel. (052) 39 56 500fax. (052) 39 56 569sekretariat@szpital.chojnice.pl

Certyfkiaty