Ilość przetargów na stronie: 90

Nr postępowania: DZAP-380-1/12
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/12
Opis: DOSTAWA POMPY ARTROSKOPOWEJ ZINTEGROWANEJ Z SHAVEREM ORAZ SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIA?ÓW EKSPLOATACYJNYCH II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-3/12
Opis: DOSTAWA SYSTEMU RTG Z RAMIENIEM C II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/12
Opis: DOSTAWA LEKU (LUCENTIS) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/12
Opis: DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/12
Opis: DOSTAWA KARDIOWERTERÓW (PN POW. 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-7/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/12
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/12
Opis: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizacj? sieci teleinformatycznej oraz elektrycznej i schematów po??cze? mi?dzy urz?dzeniami sieciowymi oraz serwerowymi (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/12
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/12
Opis: MODERNIZACJA I ROZBUDOWA L?DOWISKA DLA ?MIG?OWCÓW NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH - II POST?POWANIE (PN pon. 5 mln euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 28 PAKIETÓW (PN pow.200tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/12
Opis: Dostawa systemu ucyfrowienia Zak?adu Diagnostyki Obrazowej wraz z integracj? z istniej?cym Zintegrowanym Systemem Informatycznym oraz urz?dzeniami RTG i innymi aparatami s?u??cymi do obrazowania (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/12
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIA?ÓW KONTROLNYCH, ZU?YWALNYCH, UZUPE?NIAJ?CYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO ANALIZATORA COBAS B 221 ORAZ DZIER?AWA ANALIZATORA BACK UP’OWEGO
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/12
Opis: DOSTAWA NARZ?DZI ENDOSKOPOWYCH (PN pon.200 tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/12
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH, SERWET I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/12
Opis: DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA, ELEKTROD ORAZ INTRODUCERÓW (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/12
Opis: DOSTAWA NARZ?DZI ENDOSKOPOWYCH (II)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/12
Opis: DOSTAWA SOCZEWEK WEWN?TRZGA?KOWYCH ORAZ INNYCH MATERIA?ÓW OFTALMOLOGICZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/12
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, MATERIA?ÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORA ORAZ CZYTNIKÓW
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/12
Opis: MODERNIZACJA ISTNIEJ?CEJ INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ I JEJ ZABEZPIECZENIE ORAZ UTWORZENIE BEZPIECZNEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (PN pon. 5.000.000 euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-22/12
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH, SERWET I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH (II) (PN pon. 200 tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI WIE?COWEJ (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/12
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/12
Opis: DOSTAWA ARTYKU?ÓW BIUROWYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 11 PAKIETÓW (II POST?POWANIE) PN powy?ej 200 000 euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/12
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-30/12
Opis: DOSTAWA ZESTAWÓW MATERIA?ÓW DO OPERACJI ZA?MY, WITREKTOMÓW PNEUMATYCZNYCH WRAZ Z DZIER?AW? APARATU DO OPERACJI ZA?MY METOD? FAKOEMULSYFIKACJI
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/12
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU DO ANESTEZJOLOGII I TLENOTERAPII II
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/12
Opis: DOSTAWA ARTYKU?ÓW BIUROWYCH (II) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/12
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/12
Opis: DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (II)PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-36/12
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO REKONSTRUKCJI UBYTKÓW TKANKI KOSTNEJ I LECZENIA ZABURZE? ZROSTU KO?CI (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/12
Opis: REALIZACJA ZADANIA SZKOLENIOWEGO DLA KADRY ZARZ?DZAJ?CEJ I PRACOWNIKÓW SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W RAMACH PRZEDSI?WZI?CIA BUDOWY I WDRO?ENIA NOWOCZESNEJ PLATFORMY INFORMATYCZNEJ WSPOMAGANIA ZARZ?DZANIA ORAZ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU OBS?UGI PACJENTÓW W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH. CZ??? I i/lub CZ??? II i/lub CZ??? III. (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-38/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW NEUROCHIRURGICZNYCH (III) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-39/12
Opis: DOSTAWA R?KAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH, MASEK OCHRONNYCH ORAZ OS?ONEK MEDYCZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-40/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 7 PAKIETÓW (III POST?POWANIE) PN pon. 200 tys. euro
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-41/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW STYMULUJ?CYCH ERYTROPOEZ? (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-42/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 5 PAKIETÓW - IV POST?POWANIE (PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-43/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW STYMULUJ?CYCH ERYTROPOEZ? II (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-44/12
Opis: US?UGI PRALNICZE Z DZIER?AW? BIELIZNY PO?CIELOWEJ (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-46/12
Opis: US?UGI PRALNICZE BIELIZNY SZPITALNEJ (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-45/12
Opis: DOSTAWA NICI CHIRURGICZNYCH I OKULISTYCZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-47/12
Opis: DOSTAWA LEKÓW STYMULUJ?CYCH ERYTROPOEZ? (III POST?POWANIE) (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-48/12
Opis: DOSTAWA ZESTAWU DO CI?CIA I KOAGULACJI TKANEK MI?KKICH OPARTEGO NA TECHNOLOGII NO?A HARMONICZNEGO ORAZ TECHNOLOGII ENERGII BIPOLARNEJ ZAAWANSOWANEJ DO TERMOFUZJI TKANEK, ZAMYKAJ?CEGO NACZYNIA KRWIONO?NE DO 7 MM W??CZNIE, WRAZ Z OPRZYRZ?DOWANIEM I AKCESORIAMI (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-49/12
Opis: DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-1/13
Opis: BUDOWA ODDZIA?U KARDIOLOGICZNEGO PRZY ISTNIEJ?CEJ PRACOWNI KARDIOANGIOLOGII INWAZYJNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN pon. 5 mln euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-2/13
Opis: DOSTAWA ULTRASONOGRAFU CYFROWEGO (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-3/13
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-4/13
Opis: PRZEGL?DY I SERWISOWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH P-PO? ORAZ MODERNIZACJA CENTRAL ARITECH 1100 (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-5/13
Opis: DOSTAWA STAPLERÓW CHIRURGICZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-6/13
Opis: DOSTAWA ?RODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-7/13
Opis: DOSTAWA TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-8/13
Opis: DOSTAWA ULTRASONOGRAFU CYFROWEGO II (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-9/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIA?ÓW WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORÓW DO WYKONYWANIA BADA? BIOCHEMICZNYCH, IMMUNOCHEMICZNYCH I KOAGULOLOGICZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-10/13
Opis: BUDOWA ODDZIA?U KARDIOLOGICZNEGO PRZY ISTNIEJ?CEJ PRACOWNI KARDIOANGIOLOGII INWAZYJNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH - II POST?POWANIE (PN pon. 5 mln euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-11/13
Opis: Pakiet I. Dostawa i wdro?enie Zintegrowanego Systemu Obs?ugi Pacjentów (ZSOP) oraz infrastruktury klucza publicznego (PKI) wraz z systemem informatycznym obejmuj?cym ewidencj? i rozliczanie ?wiadcze?, tworzenie i podpisywanie dokumentów elektronicznych oraz prowadzenie dokumentacji lekarskiej i piel?gniarskiej. Pakiet II. Szkolenia z zakresu wdro?enia podpisu elektronicznego. (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-12/13
Opis: DOSTAWA AKCESORIÓW ARTROSKOPOWYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-13/13
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO HEMODIALIZY (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-14/13
Opis: UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNO?CI CYWILNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-15/13
Opis: DOSTAWA LEKÓW (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-16/13
Opis: DOSTAWA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH (II) (PN pon.200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-17/13
Opis: DOSTAWA KOMORY LAMINARNEJ DO PRACY Z CYTOSTATYKAMI (PN PONI?EJ 200 TYS. EURO)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-18/13
Opis: DOSTAWA ELEKTROD I MATERIA?ÓW ZU?YWALNYCH DO EKG, EEG, USG (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-19/13
Opis: Dostawa mleka i przetworów mlecznych (III post?powanie) (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-20/13
Opis: DOSTAWA OPATRUNKÓW, SIATEK CHIRURGICZNYCH, SERWET I OB?O?E? JEDNORAZOWYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-21/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIA?ÓW WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORA DO WYKONYWANIA BADA? KOAGULOLOGICZNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-24/13
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 11 PAKIETÓW (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-23/13
Opis: DOSTAWA LEKÓW Z PODZIA?EM NA 31 PAKIETÓW (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-22/13
Opis: ZAKUP AMBULANSU RATUNKOWEGO TYP B I AMBULANSU TRANSPORTOWEGO TYP A1 DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. J. K. ?UKOWICZA W CHOJNICACH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-25/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW I INNYCH MATERIA?ÓW WRAZ Z DZIER?AW? ANALIZATORÓW DO WYKONYWANIA BADA? BIOCHEMICZNYCH ORAZ IMMUNOCHEMICZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-26/13
Opis: DOSTAWA SPRZ?TU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-ZOC-1/13
Opis: DOSTAWA WORKÓW FOLIOWYCH (ZOC pon. 200 tys. euro)
            |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-27/13
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-28/13
Opis: DOSTAWA PROTEZ ORTOPEDYCZNYCH (PN powy?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-29/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIA?ÓW KONTROLNYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO WYKONYWANIA OZNACZE? SEROLOGICZNYCH(PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-30/13
Opis: DOSTAWA STYMULATORÓW SERCA, ELEKTROD ORAZ INTRODUCERÓW (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-31/13
Opis: DOSTAWA BIELIZNY JEDNORAZOWEGO U?YTKU (PN poni?ej 200 tys.euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-32/13
Opis: DOSTAWA MATERIA?ÓW DO PROCESU STERYLIZACJI (II POST?POWANIE) (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-33/13
Opis: DOSTAWA SYSTEMU ASPIRACYJNO - PRÓ?NIOWEGO DO POBIERANIA KRWI, MIKROMETODY I ELEMENTÓW UZUPE?NIAJ?CYCH ORAZ SPRZ?TU I AKCESORIÓW LABORATORYJNYCH (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-35/13
Opis: DOSTAWA R?KAWIC DIAGNOSTYCZNYCH, CHIRURGICZNYCH I SPECJALISTYCZNYCH ORAZ MASEK OCHRONNYCH I OS?ONEK MEDYCZNYCH (PN pon. 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-34/13
Opis: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, TESTÓW, MATERIA?ÓW DIAGNOSTYCZNYCH WRAZ Z DZIER?AW? MIKROSKOPU DO IMMUNOFLUORESCENCJI, ZESTAWU APARATURY DO METODY WESTERN-BLOT ORAZ ANALIZATORA DO OZNACZENIA LEKOWRA?LIWO?CI I IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    ZMIANY/UZUPELNIENIE SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DZAP-380-37/13
Opis: DOSTAWA LASERA YAG WRAZ Z WYPOSA?ENIEM (PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK

Nr postępowania: DMJ-382-1/O/12
Opis: Zaproszenie do sk?adania ofert na wdro?enie elektronicznego obiegu dokumentacji
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ

Nr postępowania: DMJ-382-1/O/13
Opis: Zaproszenie do sk?adania ofert na modernizacje strony internetowej w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepe?nosprawnych
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ

Nr postępowania: DMJ-382-2/O/13
Opis: Zaproszenie do sk?adania ofert na wdro?enie technologii wideokonferencyjnej
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA

Nr postępowania: DZAP-380-39/13
Opis: DOSTAWA ULTRASONOGRAFÓW CYFROWYCH (2 SZT.)(PN poni?ej 200 tys. euro)
        OGŁOSZENIA    |    SIWZ    |    WYJAŚNIENIA    |    WYNIK